چه غرامت را دریافت کنم سازنده اخراج ادعا می کنند. لاندو